აჭარის განათლების სამინისტრომ წელს ერთი მილიონი ლარი გამოყო 900 სტუდენტის დასაფინანსებლად

აჭარის განათლების სამინისტრომ წელს ერთი მილიონი ლარი გამოყო 900 სტუდენტის დასაფინანსებლად.

გრანტი მხოლოდ იმ სტუდენტებზე გაიცემა, რომლებიც სამინისტროს მიერ დადგენილ კატეგორიას მიეკუთვნებიან.

სტუდენტი იმ შემთხვევაში მიიღებს დაფინანსებას, თუ მისი ბოლო სემესტრის საშულო აკადემიური მოსწრება ტოლია ან მეტია 71 პროცენტის.

დაფინანსების მიღება შეუძლიათ:

დედ-მამით ობოლ, დედით ან მამით ობოლ სტუდენტებს, მრავალშვილიანი ოჯახიდან სტუდენტებს, სადაც ოთხი ან მეტი შვილი ცხოვრობს, სტუდენტებს სოციალურად დაუცველი ოჯახიდან, რომელთა სარეიტინგო ქულა ნაკლებია 100 000-ზე და სტუდენტები, რომლებსაც აქვთ მკვეთრად ან მნიშვნელოვნად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობები.

სტუდენტები რეგისტრირებულნი უნდა იყვნენ აჭარაში.

განათლების სამინისტროს ინფორმაციით, 2020 წელს სტუდენტების დასაფინანსებლად კონკურსი ორ ეტაპად გაიმართება:

პირველ ეტაპზე – დაფინანსების მოპოვება შეუძლიათ პირველი კურსის სტუდენტებს, რომლებიც სწავლობენ უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში აკრედიტებულ საბაკალავრო და სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამებზე.

მეორე ეტაპზე – დაფინანსების მოპოვება შეუძლიათ პირველი, მეორე, მესამე, მეოთხე, მეხუთე და მეექვსე კურსის სტუდენტებს, რომლებიც სწავლობენ უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში აკრედიტებულ საბაკალავრო და სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამებზე.

პირველი ეტაპი: 2020 წლის 3 თებერვლიდან 28 თებერვლის ჩათვლით.

მეორე ეტაპი: 2020 წლის 3 აგვისტოდან 31 აგვისტოს ჩათვლით.

სტუდენტთა დახმარების პროგრამის ფარგლებში 2012-2019 წლებში, აჭარის განათლების სამინისტროს ინფორმაციით, 6 ათას 146 სტუდენტი დაფინანსდა, რისთვისაც აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან 6 მილიონ 259 ათას 620 ლარი გამოიყო.

კომენტარები