„ვგეგ­მავთ, რომ ვაქ­ცი­ნას ხელ­მი­საწ­ვდო­მი ფასი ჰქონ­დეს“ –  ინ­დო­ე­თის სე­რუ­მის ინ­სტი­ტუ­ტის აღ­მას­რუ­ლე­ბე­ლი დი­რექ­ტო­რი

ვაქ­ცი­ნე­ბის მწარ­მო­ე­ბე­ლი მსოფ­ლი­ოს უმ­სხვი­ლე­სი კომ­პა­ნია კო­რო­ნა­ვირუ­სის სა­წი­ნა­აღ­მდე­გო იმ ვაქ­ცი­ნის მა­სი­ურ წარ­მო­ე­ბას იწყებს. ვაქცინა ოქსფორ­დის უნი­ვერ­სი­ტეტ­ში შე­იქ­მნა. ადა­მი­ა­ნებ­ზე მისი გა­მოც­და უკვე და­ი­წყო. ჯერ­ჯე­რო­ბით უც­ნო­ბია მისი ეფექ­ტუ­რო­ბა. ამის შესახებ გა­მო­ცე­მა Business Insider წერს.

ინ­დო­ე­თის სე­რუ­მის ინ­სტი­ტუტ­ი (Serum Institute of India) ვაქ­ცი­ნე­ბის უმ­სხვი­ლე­სი მწარ­მო­ე­ბე­ლია.

ყო­ველ­წლი­უ­რად სხვა­დას­ხვა და­ა­ვა­დე­ბე­ბის სა­წი­ნა­აღ­მდე­გო 1.5 მი­ლი­ონ დოზა ვაქ­ცი­ნას ქმნი­ან.

-„სექ­ტემ­ბერ-ოქ­ტომ­ბრის­თვის COVID-19-ის სა­წი­ნა­აღ­მდე­გო ვაქ­ცი­ნის ეფექ­ტუ­რო­ბა ცნო­ბი­ლი იქ­ნე­ბა. უკვე არ­სე­ბობ­დეს ვაქ­ცი­ნე­ბის ის რა­ო­დე­ნო­ბა, რო­მე­ლიც მსოფ­ლი­ო­ში არ­სე­ბულ მო­თხოვ­ნას უპა­სუ­ხებს.

ვერ მოვ­იც­დით.  ინ­სტი­ტუ­ტი თვე­ში ზე­მოთ აღ­ნიშ­ნუ­ლი ვაქ­ცი­ნის 5 მი­ლი­ონ დო­ზა­ზე მე­ტის წარ­მო­ე­ბას გეგ­მავს. როცა უკვე გა­ირ­კვე­ვა, რომ ვაქ­ცი­ნა წარ­მა­ტე­ბუ­ლია, ის საკ­მა­რი­სი რა­ო­დე­ნო­ბის იყოს და მსოფ­ლი­ო­ში არ­სე­ბულ მო­თხოვ­ნას უპა­სუ­ხოს.

ჩვენ არ ვე­ლო­დე­ბით ვაქ­ცი­ნის გა­მოც­დის დას­რუ­ლე­ბას და მის შე­დე­გებს დიდ ბრი­ტა­ნეთ­ში, არ ვა­პი­რებთ წარ­მო­ე­ბის მას შემ­დეგ და­წყე­ბას, რაც ვაქ­ცი­ნის ეფექ­ტუ­რო­ბა გვე­ცო­დი­ნე­ბა. ჩვე­ნი მი­ზა­ნია, თვე­ში 5 მი­ლი­ონ დო­ზამ­დე ვაქ­ცი­ნის დამ­ზა­დე­ბა. შემდეგ, როცა უკვე გვე­ცო­დი­ნე­ბა, რომ ვაქ­ცი­ნა წარ­მა­ტე­ბუ­ლია, წარ­მო­ე­ბას კი­დევ უფრო გავზრდით.

გვინ­და,  სექ­ტემ­ბერ-ოქ­ტომ­ბრის­თვის 20-დან 40 მი­ლი­ო­ნამ­დე დოზა ვაქ­ცი­ნა გვქონ­დეს მზად.

რის­კებს ვაც­ნო­ბი­ე­რებთ. ვგეგ­მავთ, რომ ვაქ­ცი­ნას ხელ­მი­საწ­ვდო­მი ფასი ჰქონ­დეს. ინ­დო­ეთ­ში, და­ახ­ლო­ე­ბით, 13 დო­ლა­რი ეღი­რე­ბა. ზო­გა­დად, წამ­ლის ფა­სე­ბი სხვა­დას­ხვა ქვე­ყა­ნა­ში გან­სხვა­ვე­ბუ­ლია. ერთი და იგი­ვე მე­დი­კა­მენ­ტი შე­იძ­ლე­ბა სხვა­გან უფრო ძვი­რი ღირ­დეს.

ბრი­ტა­ნელ­მა პრო­ფე­სორ­მა სარა გილ­ბერ­ტმა ჯერ კი­დევ 11 აპ­რილს და­ა­სა­ხე­ლა კო­რო­ნა­ვირუ­სის ვაქ­ცი­ნის შექ­მნის რე­ა­ლურ ვა­დად სექ­ტემ­ბრის თვე. ის აღ­ნიშ­ნუ­ლი ვაქ­ცი­ნის შექ­მნას ხელ­მძღვა­ნე­ლობს,

ვფიქ­რობ, ძა­ლი­ან დიდი შან­სია, რომ ის იმუ­შა­ვებს. გა­სულ ხუთ­შა­ბათს ვაქ­ცი­ნა ოქსფორდში პირ­ველ ორ მო­ხა­ლი­სე­ზე გა­მოს­ცა­დეს. ვაქ­ცი­ნის სა­ტეს­ტო ვა­რი­ანტს დიდ ბრი­ტა­ნეთ­ში, და­ახ­ლო­ე­ბით, 1000 ადა­მი­ანს გა­უ­კე­თე­ბენ. ვაქ­ცი­ნა­ზე მო­მუ­შა­ვე სპე­ცი­ა­ლის­ტთა ჯგუ­ფის წარ­მო­მად­გენ­ლე­ბი იმე­დოვ­ნე­ბენ, რომ სექ­ტემ­ბრამ­დე 1 მი­ლი­ონ დოზა ვაქ­ცი­ნას თა­ვად­ვე შექ­მნი­ან“, – განაცხადა  ინ­დო­ე­თის სე­რუ­მის ინ­სტი­ტუ­ტის აღ­მას­რუ­ლე­ბე­ლმა დი­რექ­ტო­რმა, ადარ პუ­ნა­ვა­ლიმ, Times of India-სთან.

 

კომენტარები