ვისთვის უნდა იყოს, გრიპის ვაქცინაცია უფასო? – „სახელმწიფოს მიერ შემოტანილ გრიპის ვაქცინაში თანხის აღება არის დანაშაული” – ამირან გამყრელიძე

-„სა­ხელ­მწი­ფოს­გან ფი­ნანსდე­ბა და უფა­სოა მხო­ლოდ რის­კჯ­გუფ­თა ვაქ­ცი­ნა­ცია, სხვა შემ­თხვე­ვა­ში კერ­ძო კლი­ნი­კებს შე­უძ­ლი­ათ დად­გე­ნი­ლი ტა­რი­ფით აი­ღონ აც­რის თან­ხა.

რო­დე­საც ვთქვი, – არ შე­იძ­ლე­ბა გრი­პის აც­რა­ში თან­ხა მოს­თხო­ვონ ადა­მი­ანს, ეს სხვა­ნა­ი­რად იქნა აღ­ქმუ­ლი. ეს ეხე­ბა მხო­ლოდ რისკ ჯგუ­ფებს, – ვი­საც აფი­ნან­სებს სა­ხელ­მწი­ფო. სა­ხელ­მწი­ფოს მიერ შე­მო­ტა­ნილ ვაქ­ცი­ნა­ში, თან­ხის აღე­ბა არის და­ნა­შა­უ­ლი. ვინც რის­კჯ­გუ­ფებ­ში არი­ან, არა­ვი­თარ შემ­თხვე­ვა­ში მათი მხრი­დან თან­ხა არ უნდა იქ­ნას გა­დახ­დი­ლი.  ვინც რისკ ჯგუ­ფი არ არის და მივა ასაც­რე­ლად, კერ­ძო სექ­ტორს შე­უძ­ლია იმ ტა­რი­ფით, რა ტა­რიფ­საც ადე­ბენ აც­რას, მის­გან აი­ღოს თან­ხა. ხაზს ვუს­ვამ, – სა­ხელ­მწი­ფოს ვაქ­ცი­ნა არ უნდა იყი­დე­ბო­დეს. ის არის უფა­სო, აც­რის პრო­ცეს­საც აფი­ნან­სებს სა­ხელ­მწი­ფო. ის ადა­მი­ა­ნის­თვის სრუ­ლი­ად უფა­სო უნდა იყოს“, – გა­ნა­ცხა­და და­ა­ვა­დე­ბა­თა კონ­ტრო­ლის ეროვ­ნუ­ლი ცენ­ტრის დი­რექ­ტო­რმა, ამი­რან გამ­ყრე­ლი­ძემ.
კომენტარები