„რუკა ქართლისა მტკვრის ჩრდილოეთისა“

„რუკა ქართლისა მტკვრის ჩრდილოეთისა“.

ვახუშტი ბატონიშვილის ატლასი. 1745 წელი.

„რუკა ქართლისა მტკვრის ჩდილოეთისა, რომელსა შინა მჩენარებს ხეობანი და სადროშონი ორნი მუხრანისა და ზემო ქართლისა ახალს პოვნილს უფლის ფელეს მენაკთა ზედა. ჩემ მიერ მეფის შვილის ვახუშტისაგან“.

ვახუშტი ბატონიშვილის ატლასი 2013 წელს UNESCO-ს მსოფლიო მეხსიერების საერთაშორისო რეესტრში შეიტანეს.

კომენტარები