სულ­ხან – საბა ორ­ბე­ლი­ა­ნის სას­წავ­ლო უნი­ვე­რი­სი­ტე­ტი გან­ცხა­დე­ბას ავრცელებს

სულ­ხან – საბა ორ­ბე­ლი­ა­ნის სას­წავ­ლო უნი­ვე­რი­სი­ტე­ტის გან­ცხა­დე­ბის ტექსტს უც­ვლე­ლად გთა­ვა­ზობთ:

“გვსურს სა­ზო­გა­დო­ე­ბას და შე­სა­ბა­მის უწყე­ბებს მო­ვახ­სე­ნოთ, რომ ბოლო წლე­ბია ჩვე­ნი უნი­ვერ­სი­ტე­ტის ტე­რი­ტო­რი­ა­ზე სის­ტე­მა­ტი­უ­რად შე­ი­ნიშ­ნე­ბა სხვა­დას­ხვა მიზ­ნით შე­მო­სუ­ლი ბევ­რი ადა­მი­ა­ნი. სათ­ვალ­თვა­ლო კა­მე­რე­ბით და­ფიქ­სი­რე­ბუ­ლია მათი გა­და­ად­გი­ლე­ბა და საქ­მი­ა­ნო­ბა სა­ბა­უ­ნის სხვა­დას­ხვა აუ­დი­ტო­რი­ა­ში, ბიბ­ლი­ო­თე­კა­ში, ფიტ­ნეს დარ­ბაზ­ში, სა­სა­დი­ლო­ში, ეზო­ში, ვე­რან­და­ზე, ახა­ლი კამ­პუ­სის ტე­რი­ტო­რი­ა­ზე და ა.შ.

გა­მო­ძი­ე­ბის წი­ნას­წა­რი ვერ­სი­ით დგინ­დე­ბა, რომ ამ ადა­მი­ან­თა მო­ტი­ვი და მიზ­ნე­ბი უკავ­შირ­დე­ბა ბიზ­ნე­სი­სა და ტუ­რიზ­მის, სა­მარ­თლის, თე­ო­ლო­გი­ის, სა­ერ­თა­შო­რი­სო ურ­თი­ერ­თო­ბე­ბის მი­მარ­თუ­ლებს.

ერ­თა­დერ­თი რა­საც გა­მო­ძი­ე­ბა ამ ეტაპ­ზე და­ნამ­დვი­ლე­ბით ადას­ტუ­რებს არის ის, რომ სა­ბა­უ­ნი­დან წა­ღე­ბუ­ლია დიდი ოდე­ნო­ბით ცოდ­ნა!”

კომენტარები