„ტემ­პე­რა­ტუ­რის მა­ტე­ბა და ზა­ფხუ­ლის ეფექ­ტი არ აღ­მოჩ­ნდა გან­მსა­ზღვრე­ლი ეპი­დე­მი­ი მიმ­დი­ნა­რე­ო­ბა­ში“ – ექი­მი-ინ­ფექ­ცი­ო­ნის­ტი მა­მუ­კა მა­ჩა­ი­ძე

-„რო­გორც მო­სა­ლოდ­ნე­ლი იყო, ტემ­პე­რა­ტუ­რის მა­ტე­ბა და ზა­ფხუ­ლის ეფექ­ტი არ აღ­მოჩ­ნდა გან­მსა­ზღვრე­ლი ეპი­დე­მი­ის მიმ­დი­ნა­რე­ო­ბა­ში. ბრა­ზი­ლი­ა­ში ახა­ლი შემ­თხვე­ვე­ბის და სიკ­ვდი­ლი­ა­ნო­ბის სტა­ტის­ტი­კამ მკა­ფი­ოდ გას­ცა პა­სუ­ხი ამ კი­თხვას.

მე­ო­რეს მხრივ, სომ­ხე­თის მა­გა­ლით­მა კი­დევ ერთხელ და­ამ­ტკი­ცა, რომ ჩვე­ნი რი­ცხვე­ბი შემ­თხვე­ვი­თი არ არის და ჩვე­ნი სო­ლი­და­რო­ბის, შეგ­ნე­ბის და და­ა­ვა­დე­ბა­თა კონ­ტრო­ლის ცენ­ტრის მუ­შა­ო­ბის ერ­თობ­ლი­ვი შე­დე­გია.

ჩემი აზ­რით, 2021 წლის გა­ზა­ფხუ­ლამ­დე, ყვე­ლა­ფე­რი “ახა­ლი ნორ­მა” იქ­ნე­ბა და ნე­ბის­მი­ე­რი ბიზ­ნე­სი თუ ორ­გა­ნი­ზა­ცია, კერ­ძო თუ სა­ჯა­რო, რო­მე­ლიც თავ­შეყ­რის ად­გი­ლია, გარ­კვე­ულ წე­სებს და რე­გუ­ლა­ცი­ებს უნდა და­ე­მორ­ჩი­ლოს. მი­უ­ხე­და­ვად იმი­სა, რომ სა­გან­გე­ბო მდგო­მა­რე­ო­ბა მოხ­სნი­ლია, ჰოს­პი­ტა­ლუ­რი სის­ტე­მა ისევ ისე­თი გა­დავ­სე­ბის რის­კის ქვე­შაა, რო­გორც 1 ან 2 თვის წინ იყო;

თუ ბიზ­ნესს უნდა რომ იარ­სე­ბოს და ისევ არ და­ი­ხუ­როს, თა­ვად უნდა და­ა­რე­გუ­ლი­როს მომ­ხმა­რებ­ლის დი­ნე­ბა, დის­ტან­ცი­ის დაც­ვა, ნიღ­ბე­ბის გა­მო­ყე­ნე­ბა, გან­სა­კუთ­რე­ბით და­ხუ­რულ სივ­რცე­ში, ეს სა­ბო­ლოო ჯამ­ში მა­თაც სარ­გე­ბელს მო­უ­ტანს, რად­გან კი­დევ ერთხელ გა­ჩე­რე­ბას ჩვე­ნი ქვეყ­ნის ეკო­ნო­მი­კა ვერ გა­და­ი­ტანს. თუ ასე­თი რე­გუ­ლა­ცია ან კა­ნო­ნი არ არ­სე­ბობს, მა­შინ სას­წრა­ფოდ უნდა შე­იქ­მნას” – წერს აშშ-ში ჯონს ჰო­პ­კინ­სის უნი­ვერ­სი­ტეტ­ში

მოღ­ვა­წე ექი­მი-ინ­ფექ­ცი­ო­ნის­ტი მა­მუ­კა მა­ჩა­ი­ძე.

 

Mamuka Machaidze

შაბათს

როგორც მოსალოდნელი იყო, ტემპერატურის მატება და ზაფხულის ეფექტი არ აღმოჩნდა განმსაზღვრელი ეპიდემიის მიმდინარეობაში. ბრაზილიაში ახალი შემთხვევების და სიკვდილიანობის სტატისტიკამ მკაფიოდ გასცა პასუხი ამ კითხვას.

მეორეს მხრივ, სომხეთის მაგალითმა კიდევ ერთხელ დაამტკიცა, რომ ჩვენი რიცხვები შემთხვევითი არ არის და ჩვენი სოლიდარობის, შეგნების და დაავადებათა კონტროლის ცენტრის მუშაობის ერთობლივი შედეგია.

ჩემი აზრით, 2021 წლის გაზაფხულამდე, ყველაფერი „ახალი ნორმა“ იქნება და ნებისმიერი ბ

იხილეთ მეტი

 

კომენტარები