უმუშევრობასთან ბრძოლა და დაუსაქმებელ პირთა სტატისტიკა რუსეთში

რუსეთში დაუსაქმებელთა რიცხვი საბითუმო და საცალო ვაჭრობის სფეროშია.

ასევე დიდი დაუსაქმებელთა რიცხვი, ავტო-რემონტის სფეროშიც.

ამის შესახებ ინფორმაციას, სახელმწიფოს სტატისტიკის ფედერალური სამსახური ავრცელებს.

დაუსაქმებელნი არიან, ასევე, გადამამუშავებელი ქარხნების (ოთხას ოცდათოთხმეტი ათასი ადამიანი) მშენებლობის (ორას ოთმოხცდაორი ათასი ადამიანი) სოფლის მეურნეობის ( ორას სამოცდათხუთმეტი ათასი ადამიანი) და სატრანსპორტო სფეროს (ორას თექვსმეტი ადამიანი) სპეციალისტები.

ჩამოთვლილთაგან, რუსეთში 3,6 მილიონი დაუსაქმებელი პირი იყო დარეგისტრირებული, ძირითადი მათი ასაკი 15 წელს სცდებოდა.

ასევე, შესამჩნევია კვალიფიციური კადრების ნაკლებობა ჯანმრთელობის დაცვისა და განათლების სფეროში.

სპეციალისტთა საერთო დეფიციტმა, რუსეთში შვიდას ოცდასამი ათას სამუშაო ადგილს მიაღწია.

კომენტარები