„ფე­ის­ბუქი“  5 მი­ლი­არ­დი დო­ლა­რით ჯა­რი­მდება

ამე­რი­კის შე­ერ­თე­ბუ­ლი შტა­ტე­ბის მა­რე­გუ­ლი­რე­ბე­ლი ორ­გა­ნო „ფე­ის­ბუქს“ Cambridge Analytica-ს სკან­და­ლური საქ­მის გამო 5 მი­ლი­არ­დი დო­ლა­რით აჯა­რი­მებს.

ფე­დე­რა­ლურ­მა სა­ვაჭ­რო კო­მი­სი­ამ და­ას­კვნა, რომ ლონ­დონ­ში რე­გის­ტრი­რე­ბულ­მა სა­კონ­სულ­ტა­ციო ფირ­მამ Cambridge Analytica-მ “ფე­ის­ბუ­ქის­გან” კა­ნო­ნის დარ­ღვე­ვით მი­ი­ღო სო­ცი­ა­ლუ­რი ქსე­ლის 87 მი­ლი­ო­ნი მომ­ხმა­რებ­ლის პი­რა­დი მო­ნა­ცე­მე­ბი,  შემ­დეგ კი თა­ვი­სი პო­ლი­ტი­კუ­რი კლი­ენ­ტე­ბის ინ­ტე­რე­სე­ბის შე­სა­ბა­მი­სად გა­მო­ი­ყე­ნა.

თა­ვად „ფე­ის­ბუქს“ და ფე­დე­რა­ლურ სა­ვაჭ­რო კო­მი­სი­ას, ჯერ კო­მენ­ტა­რი არ გა­უ­კე­თე­ბი­ათ. თუ აღ­ნიშ­ნუ­ლი სიმართლეა, ეს იქ­ნე­ბა ყვე­ლა­ზე დიდი ჯა­რი­მა, რო­მე­ლიც ოდეს­მე გა­და­უხ­დია ტექ­ნო­ლო­გი­ურ კომ­პა­ნი­ას ფე­დე­რა­ლუ­რი სა­ვაჭ­რო კომ­პა­ნი­ის­თვის.

აღ­ნიშ­ნულ ინ­ფორ­მა­ცი­ას „ბი-ბი-სი“ ავ­რცე­ლებს.

კომენტარები