ჯანმოს გენერალური დირექტორი: „ვაქ­ცი­ნე­ბი შვე­ლი­ან სი­ცო­ცხლეს, მაგ­რამ ბო­ლომ­დე ვერ აღ­კვე­თენ ვირუ­სის გა­და­ცე­მას“

ან­დაც­ვის მსოფ­ლიო ორ­გა­ნი­ზა­ცი­ის გე­ნე­რა­ლუ­რი დი­რექ­ტო­რი, თედ­როს ადა­ნომ გებ­რე­ი­ე­სუ­სი აცხადებს;

-„შეშ­ფო­თე­ბუ­ლი ვართ უსაფრ­თხო­ე­ბის ცრუ გან­ცდით ბევრ ქვე­ყა­ნა­სა და სა­ზო­გა­დო­ე­ბა­ში. შე­საძ­ლოა, წარ­მო­იქ­მნას გან­ცდა, თით­ქოს, ვაქ­ცი­ნებ­მა და­ას­რუ­ლეს კო­ვიდ-19 ვირუ­სის პან­დე­მია და აც­რილ ადა­მი­ა­ნებს აღარ სჭირ­დე­ბათ სიფრ­თხი­ლის ნორ­მე­ბის დაც­ვა. ვაქ­ცი­ნე­ბი შვე­ლი­ან სი­ცო­ცხლეს, მაგ­რამ ბო­ლომ­დე ვერ აღ­კვე­თენ ვირუ­სის გა­და­ცე­მას. კო­ვიდ პან­დე­მი­ის ეპი­ცენ­ტრად კვლა­ვაც ევ­რო­პა რჩე­ბა. არც ერთი ქვე­ყა­ნა არ არის საფრ­თხის მიღ­მა. ყვე­ლა სა­ხელ­მწი­ფოს მოვ­უ­წო­დებ, გა­ნაგ­რძონ ზო­მე­ბის გა­ტა­რე­ბა. ამ ზო­მებს შო­რის, არის ნიღ­ბე­ბის ტა­რე­ბა და ფი­ზი­კუ­რი დის­ტან­ცი­რე­ბა. მო­სახ­ლე­ო­ბამ თავი აა­რი­დოს ადა­მი­ან­თა დიდი რა­ო­დე­ნო­ბით შეკ­რე­ბას, შეხ­ვედ­რე­ბი უნდა გა­ი­მარ­თოს ღია სივ­რცე­ში, ან ისეთ შე­ნო­ბა­ში, რო­მე­ლიც კარ­გად ნი­ავ­დე­ბა. ვაქ­ცი­ნა­ცი­ა­ზე წვდო­მის პა­რა­ლე­ლუ­რად, სა­ჭი­როა ყვე­ლა ქვეყ­ნის მო­სახ­ლე­ო­ბას წვდო­მა ჰქონ­დეს კო­რო­ნა­ვირუ­სის სწრაფ ტეს­ტი­რე­ბა­ზე და მკურ­ნა­ლო­ბის ახალ ვა­რი­ან­ტებ­ზე. კოვიდ პან­დე­მი­ას­თან და­კა­ში­რე­ბუ­ლი არ­სე­ბუ­ლი ქა­ო­სი იმა­ზე მე­ტყვე­ლებს, რომ მსოფ­ლი­ოს სჭირ­დე­ბა მყა­რი გლო­ბა­ლუ­რი შე­თან­ხმე­ბა თა­მა­შის წე­სე­ბის და­სად­გე­ნად პან­დე­მი­ე­ბის­თვის მო­სამ­ზა­დებ­ლად და მათ­ზე რე­ა­გი­რე­ბის­თვის“.

კომენტარები