2020 წლის უფასო ფაკულტეტების სია

2019-2020 სასწავლო წელს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს მიერ უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებზე პროგრამული დაფინანსების გაცემის წესი და პირობები დამტკიცდა.
უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულება თავად განსაზღვრავს ადგილების რაოდენობებს, რომლებზეც სტუდენტის სწავლის საფასურს დააფინანსებს სახელმწიფო.

უფასო ფაკულტეტების სია:

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი (2,524,500 ლარი):

ქართული ფილოლოგია
• ისტორია
• არქეოლოგია
• ფილოსოფია
• მათემატიკა
• ფიზიკა
• ქიმია
• ბიოლოგია
• ეკონომიკა
• დაწყებითი საფეხურის მასწავლებლის მომზადების ინტეგრირებული საგანმანათლებლო პროგრამა

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი (3,966,750 ლარი):
• მშენებლობის საბაკალავრო პროგრამა
• ენერგეტიკისა და ელექტროინჟინერიის საბაკალავრო პროგრამა
• არქიტექტურის საბაკალავრო პროგრამა
• მათემატიკის საბაკალავრო პროგრამა
• საინჟინრო ფიზიკის საბაკალავრო პროგრამა
• აგრარული ტექნოლოგიების საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამა
• სასურსათო ტექნოლოგიის საბაკალავრო პროგრამა
• სატყეო საქმის საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამა
• აგროინჟინერიის საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამა
• მეცხოველეობის საბაკალავრო პროგრამა
• აგრონომიის საბაკალავრო პროგრამა
• ნიადაგისა და წყლის რესურსების ინჟინერიის საბაკალავრო პროგრამა
• ქიმიის საბაკალავრო პროგრამა
• მექანიკის ინჟინერიისა და ტექნოლოგიის საბაკალავრო პროგრამა
• სამრეწველო ინჟინერიისა და ტექნოლოგიის საბაკალავრო პროგრამა
• სამთო და გეოინჟინერიის საბაკალავრო პროგრამა
• საინჟინრო გეოდეზიის საბაკალავრო პროგრამა
• გეოლოგიის საბაკალავრო პროგრამა
• საინჟინრო უსაფრთხოებისა და საგანგებო სიტუაციების მართვის საბაკალავრო პროგრამა
• გეოინფორმატიკის საბაკალავრო პროგრამა
• მართვის სისტემების, ავტომატიზაციისა და ტესტ-ინჟინერინგის საბაკალავრო
• პროგრამა
• ბიოსამედიცინო ინჟინერიის საბაკალავრო პროგრამა
• მეტალურგიის საბაკალავრო პროგრამა
• მასალათმცოდნეობის საბაკალავრო პროგრამა
• მევენახეობისა და ენოლოგიის საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამა

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი (900,000 ლარი):

• ქართული ფილოლოგია
• ისტორია
• არქეოლოგია
• ფილოსოფია
• მათემატიკა
• ფიზიკა
• არქიტექტურა
• ბიოლოგია
• დაწყებითი საფეხურის მასწავლებლის განათლების (I-VI კლასები) ინტეგრირებული საბაკალაავრო-სამაგიტრო პროგრამა

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი (2,124,000 ლარი):

• ქართული ენა და ლიტერატურა
• არქეოლოგია
• ისტორია
• მათემატიკა
• ფიზიკა
• ბიოლოგია
• ეკონომიკა
• ელექტრული ინჟინერია
• მშენებლობა
• აგრონომია
• აგრონედლეულის კვების პროდუქტების ტექნოლოგია და ექსპერტიზა
• აგროინჟინერია
• საკვები პროდუქტების ტექნოლოგია და უვნებლობა
• გერმანული ენა და ლიტერატურა
• ფრანგული ენა და ლიტერატურა
• აღმოსავლური ფილოლოგია
• ქიმია
• ეკოლოგია
• გეოგრაფია
• გამოყენებითი ბიომეცნიერებები (ბიოტექნოლოგიები)
• სატრანსპორტო ლოჯისტიკური სისტემების ორგანიზაცია და მართვა
• ავტომობილები და საავტომობილო მეურნეობა
• ხარისხის მართვა და ტექნიკურ-ეკონომიკური ექსპერტიზა
• გამოყენებითი დიზაინი
• ფარმაცევტული პრეპარატების ქიმია და ტექნოლოგია
• გარემოს დაცვის ინჟინერია და გამოყენებითი ეკოლოგია
• მასწავლებლის მომზადების ინტეგრირებული საბაკალავრო-სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამა (დაწყებითი განათლება)

სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტი (659,250 ლარი):

• ისტორია
• ქართული ფილოლოგია
• ინგლისური ფილოლოგია
• ეკონომიკა
• მათემატიკა
• ინფორმაციული ტექნოლოგიები
• აგრონომია
• ეკოლოგია
• საჯარო მმართველობა
• დაწყებითი საფეხურის მასწავლებლის ინტეგრირებული საბაკალავრო-სამაგისტრო პროგრამა

იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი (587,250 ლარი):

• ისტორია
• ქართული ენა და ლიტერატურა
• ბიოლოგია
• სასურსათო ტექნოლოგია
• მათემატიკა
• აგრონომია
• ეკონომიკა
• დაწყებითი საფეხურის მასწავლებლის მომზადების ინტეგრირებული საბაკალავრო-სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამა

ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი (1,017,000 ლარი):

• ეკონომიკა
• მშენებლობა
• აგრარული ტექნოლოგიები
• ქართული ფილოლოგია
• ისტორია
• ბიოლოგია
• ქიმია
• ფიზიკა
• მათემატიკა
• ზოგადი განათლების დაწყებითი საფეხურის მასწავლებლის მომზადების ინტეგრირებული საბაკალავრო-სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამა

სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი (562,500 ლარი):

• მათემატიკა
• ქიმია
• ბიოლოგია
• ფიზიკა
• ქართული ფილოლოგია
• არქეოლოგია
• ისტორია
• აფხაზური ფილოლოგია
• ეკონომიკა
• დაწყებითი საფეხურის მასწავლებლის მომზადების ინტეგრირებული საბაკალავრო-სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამა

შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი (247,500 ლარი):

• ისტორია
• ქართული ფილოლოგია
• ინგლისური ფილოლოგია
• საჯარო მმართველობა

გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი (135,000 ლარი):

• ქართული ფილოლოგიის საბაკალავრო პროგრამა
• ინგლისური ფილოლოგიის საბაკალავრო პროგრამა
• ისტორიის საბაკალავრო პროგრამა
• ბიოლოგიის საბაკალავრო პროგრამა
• მათემატიკის საბაკალავრო პროგრამა
• ეკონომიკის საბაკალავრო პროგრამა
• საჯარო მმართველობის საბაკალავრო პროგრამა
• ინფორმაციული ტექნოლოგიები

კომენტარები