4 სექ­ტემ­ბრი­დან აღ­დგე­ბა თუ არა მუ­ნი­ცი­პა­ლუ­რი ტრან­სპორ­ტის მუ­შა­ო­ბა?

ჟურნალისტების კი­თხვას, 4 სექ­ტემ­ბრი­დან აღ­დგე­ბა თუ არა მუ­ნი­ცი­პა­ლუ­რი ტრან­სპორ­ტის მუ­შა­ო­ბა?

ჯან­დაც­ვის მი­ნის­ტრმაეკა­ტე­რი­ნე ტი­კა­რა­ძემ უპასუხა:

-„ამ ეტაპ­ზე, ვირუ­სის საკ­მა­რი­სი კლე­ბა არ არის, რომ ამ სა­კი­თხზე და­დე­ბი­თი პა­სუ­ხი გი­თხრათ. ამ სა­კი­თხთან და­კავ­ში­რე­ბით გა­და­წყვე­ტი­ლე­ბას უწყე­ბა­თა­შო­რი­სო სა­კო­ორ­დი­ნა­ციო საბ­ჭო მი­ი­ღებს.

სკო­ლე­ბი­სა და ბა­ღე­ბის გახ­სნის საკითხის განხილვის პროცესში რო­გორც მე­რია, ასე­ვე გა­ნათ­ლე­ბის სა­მი­ნის­ტრო, აქ­ტი­უ­რა­დაა ჩარ­თუ­ლი, რათა უსაფრ­თხო ბაღი და უსაფრ­თხო სკო­ლა და­ი­წყო“,
კომენტარები